Warunki

Warunki

––––––––––––––––––––––––––––––––– –– –––
Ogólne warunki z informacjami o kliencie
––––––––––––––––––––––––––––––––– –– –––


Spis treści
––––––––––––––––––
1 Zakres
2. Zawarcie umowy
3. Prawo do odstąpienia
4. Ceny i warunki płatności
5. Warunki dostawy i wysyłki
6. Czas trwania i rozwiązanie umów abonamentowych
7. Zastrzeżenie tytułu
8. Odpowiedzialność za wady (rękojmia)
9. Realizacja Bonów promocyjnych
10. Realizacja bonów upominkowych
11. Obowiązujące prawo
12. Jurysdykcja
13. Alternatywne rozstrzyganie sporów


1 Zakres
1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej „OWU”) firmy Paw Control GmbH (dalej „Sprzedawca”) mają zastosowanie do wszystkich umów dostawy towarów, które konsument lub przedsiębiorca (dalej „Klient”) zawiera ze Sprzedawcą w odniesieniu do Sprzedawca towarów prezentowanych w jego sklepie internetowym. Niniejszym sprzeciwia się włączeniu własnych warunków klienta, chyba że uzgodniono coś innego.
1.2 Niniejsze Ogólne Warunki stosuje się odpowiednio do umów na dostawę bonów, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej.
1.3 Konsumentem w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani samozatrudnione. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych warunków jest osoba fizyczna lub prawna albo spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy zawieraniu czynności prawnej działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.
1.4 Przedmiotem umowy może być – w zależności od opisu produktu sprzedawcy – zarówno zakup towaru w drodze jednorazowej dostawy, jak i zakup towaru w drodze dostawy stałej (dalej „umowa abonamentowa”). Wraz z umową abonencką sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania klientowi należnych umową towarów przez czas trwania uzgodnionej umowy w umownie należnych odstępach czasu.

2) Zawarcie umowy
2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym sprzedawcy nie stanowią wiążących ofert ze strony sprzedawcy, lecz służą umożliwieniu klientowi złożenia wiążącej oferty.
2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranych towarów w wirtualnym koszyku i przejściu elektronicznego procesu składania zamówienia, Klient składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy na towary znajdujące się w koszyku poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia. Ponadto Klient może również złożyć ofertę Sprzedawcy telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni,
- wysyłając klientowi pisemne potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia w formie tekstowej (faks lub e-mail), przy czym decydujące znaczenie ma otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez klienta, lub
- poprzez dostarczenie klientowi zamówionego towaru, przy czym decydujące znaczenie ma odbiór towaru przez klienta, lub
- poprzez wezwanie Klienta do zapłaty po złożeniu zamówienia.
W przypadku kilku powyższych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, w którym jedna z powyższych alternatyw wystąpi jako pierwsza. Bieg terminu na przyjęcie oferty rozpoczyna się następnego dnia po przesłaniu oferty przez klienta i kończy się z końcem piątego dnia następującego po przesłaniu oferty. Jeśli sprzedawca nie przyjmie oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, uważa się to za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.
2.4 Jeśli wybierzesz metodę płatności oferowaną przez PayPal, płatność zostanie przetworzona za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej: „PayPal” ), w ramach obowiązywania PayPal – Warunki użytkowania, dostępne pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub – jeśli klient nie posiada konta PayPal – na warunkach w przypadku płatności bez konta PayPal można wyświetlić pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jeśli klient płaci za pomocą metody płatności oferowanej przez PayPal, którą można wybrać w procesie składania zamówienia online, sprzedawca deklaruje przyjęcie oferty klienta już w momencie, w którym klient kliknie przycisk kończący proces składania zamówienia.
2.5 W przypadku składania oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedawcy tekst umowy jest zapisywany przez Sprzedawcę po zawarciu umowy i przesyłany Klientowi w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po złożeniu zamówienia został wysłany. Sprzedający nie udostępnia tekstu umowy poza tym. Jeżeli klient założył konto użytkownika w sklepie internetowym sprzedawcy przed wysłaniem zamówienia, dane zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej sprzedawcy i klient może je bezpłatnie wywołać za pośrednictwem swojego konta użytkownika chronionego hasłem, podając odpowiednie dane logowania.
2.6 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, klient może zidentyfikować ewentualne błędy podczas wprowadzania danych, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym służącym do lepszego rozpoznawania błędów wprowadzania może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której powiększany jest widok na ekranie. Klient może poprawiać swoje wpisy w ramach elektronicznego procesu składania zamówienia, korzystając ze zwykłych funkcji klawiatury i myszy, do momentu kliknięcia w przycisk kończący proces składania zamówienia.
2.7 Do zawarcia umowy dostępny jest wyłącznie język niemiecki.
2.8 Przetwarzanie zamówienia i kontakt odbywa się zwykle za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówienia. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest poprawny, tak aby wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedawcę mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności w przypadku korzystania z filtrów SPAM Klient musi zapewnić możliwość dostarczenia wszystkich wiadomości e-mail wysyłanych przez Sprzedawcę lub osoby trzecie, którym zlecono realizację zamówienia.

3) Prawo do odstąpienia od umowy
3.1 Konsumentom ogólnie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
3.2 Więcej informacji na temat prawa do odstąpienia można znaleźć w polityce anulowania sprzedawcy.
3.3 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentom, którzy w chwili zawarcia umowy nie należą do żadnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a których jedyne miejsce zamieszkania i adres dostawy znajdują się poza Unią Europejską w chwili zawarcia umowy .

4) Ceny i warunki płatności
4.1 O ile w opisie produktu sprzedawcy nie zaznaczono inaczej, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek od sprzedaży. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są określone oddzielnie w odpowiednim opisie produktu.
4.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej w indywidualnych przypadkach mogą wystąpić dodatkowe koszty, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które ponosi klient. Należą do nich na przykład koszty przelewów pieniężnych dokonywanych przez banki (np. opłaty za przelewy, opłaty za kurs wymiany walut) lub cła importowe lub podatki (np. cła). Koszty takie mogą powstać również w związku z przekazem pieniężnym, jeżeli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.
4.3 Opcje płatności zostaną przekazane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy.
4.4 Jeżeli uzgodniono płatność z góry przelewem bankowym, płatność jest wymagalna niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin płatności.
4.5 Jeśli wybierzesz metodę płatności „SOFORT”, płatność zostanie przetworzona przez dostawcę usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (dalej „SOFORT”). Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem „SOFORT”, klient musi posiadać aktywowane konto w bankowości internetowej umożliwiające uczestnictwo w „SOFORT”, odpowiednio zidentyfikować się podczas procesu płatności i potwierdzić polecenie zapłaty „SOFORT”. Transakcja płatnicza jest realizowana bezpośrednio po tym przez „SOFORT” i obciąża rachunek bankowy klienta. Klient może uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji na temat metody płatności „SOFORT” w Internecie pod adresem https://www.klarna.com/sofort/.
4.6 Jeśli wybierzesz metodę płatności oferowaną za pośrednictwem usługi płatniczej „Shopify Payments”, płatność zostanie przetworzona przez dostawcę usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej „Stripe "). Informacje o poszczególnych metodach płatności oferowanych za pośrednictwem Shopify Payments są przekazywane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy. W celu przetwarzania płatności Stripe może korzystać z innych usług płatniczych, w przypadku których mogą obowiązywać specjalne warunki płatności, o których klient może zostać poinformowany odrębnie. Więcej informacji na temat „Shopify Payments” można znaleźć w Internecie pod adresem https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.
4.7 W przypadku wybrania metody płatności przy odbiorze cena zakupu jest należna po dostarczeniu towaru i zafakturowaniu. W takim przypadku cena zakupu musi zostać zapłacona w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania faktury bez potrąceń, chyba że uzgodniono inaczej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do oferowania metody płatności na konto tylko do określonej wielkości zamówienia i odrzucenia tej metody płatności, jeśli określona wielkość zamówienia zostanie przekroczona. W takim przypadku sprzedawca wskaże klientowi odpowiednie ograniczenie płatności w swoich informacjach dotyczących płatności w sklepie internetowym.
4.8 Jeśli wybierzesz metodę płatności za zakupy na konto, cena zakupu jest należna po dostarczeniu towaru i zafakturowaniu. W takim przypadku cena zakupu musi zostać zapłacona w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania faktury bez potrąceń, chyba że uzgodniono inaczej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do oferowania metody płatności na konto tylko do określonej wielkości zamówienia i odrzucenia tej metody płatności, jeśli określona wielkość zamówienia zostanie przekroczona. W takim przypadku sprzedawca wskaże klientowi odpowiednie ograniczenie płatności w swoich informacjach dotyczących płatności w sklepie internetowym. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do przeprowadzenia kontroli zdolności kredytowej przy wyborze metody płatności przy zakupie na konto oraz do odrzucenia tej metody płatności, jeśli kontrola zdolności kredytowej jest negatywna.
4.9 W przypadku wybrania metody płatności „Faktura PayPal”, sprzedawca ceduje swoje roszczenie o płatność na PayPal. Przed przyjęciem oświadczenia sprzedawcy o cesji firma PayPal przeprowadza kontrolę kredytową na podstawie przesłanych danych klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przez klienta metody płatności „Faktura PayPal” w przypadku negatywnego wyniku testu. Jeśli metoda płatności „Faktura PayPal” jest akceptowana przez firmę PayPal, klient musi zapłacić kwotę faktury firmie PayPal w ciągu 30 dni od otrzymania towaru, chyba że firma PayPal określiła inny termin płatności. W takim przypadku może zapłacić PayPalowi tylko ze skutkiem umorzenia długu. Jednak nawet w przypadku cesji reklamacji sprzedawca pozostaje odpowiedzialny za ogólne zapytania klientów, np. B. do towaru, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy i wysyłek lub uznania. Ponadto obowiązują ogólne warunki korzystania z zakupów PayPal na konto, z którymi można się zapoznać na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.
4.10 W przypadku wyboru sposobu płatności kartą kredytową za pośrednictwem Stripe, kwota faktury jest wymagalna niezwłocznie po zawarciu umowy. Płatność jest przetwarzana przez dostawcę usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej: „Stripe”). Stripe zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej i odrzucenia tej metody płatności, jeśli kontrola kredytowa jest negatywna.


5) Warunki dostawy i wysyłki
5.1 Towar dostarczany jest na adres dostawy wskazany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Przy realizacji transakcji decydujący jest adres dostawy podany w przetwarzaniu zamówienia przez sprzedającego. Odmiennie od tego, jeśli wybrano metodę płatności PayPal, decydujący jest adres dostawy zapisany przez klienta w systemie PayPal w momencie płatności.
5.2 Towary dostarczane przez spedytora są dostarczane „bezpłatnie do krawężnika”, tj. do publicznego krawężnika znajdującego się najbliżej adresu dostawy, chyba że w informacjach o wysyłce w sklepie internetowym sprzedającego podano inaczej i o ile nie uzgodniono inaczej.
5.3 Jeśli dostawa towaru nie powiedzie się z przyczyn leżących po stronie klienta, klient ponosi uzasadnione koszty poniesione w związku z tym przez sprzedawcę. Nie dotyczy to kosztów dostawy, jeśli klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku skutecznego skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od umowy, do kosztów zwrotu stosuje się regulację dokonaną w polityce anulacyjnej Sprzedawcy.
5.4 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku błędnej lub niewłaściwej dostawy do siebie. Ma to zastosowanie tylko w przypadku, gdy sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy i zawarł z dostawcą określoną transakcję zabezpieczającą z należytą starannością. Sprzedający dołoży wszelkich uzasadnionych starań w celu pozyskania towarów. W przypadku niedostępności lub tylko częściowej dostępności towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a należność zostanie zwrócona niezwłocznie.
5.5 W przypadku odbioru osobistego, sprzedawca najpierw informuje klienta e-mailem, że zamówiony przez niego towar jest gotowy do odbioru. Po otrzymaniu tej wiadomości e-mail Klient może odebrać towar w siedzibie Sprzedawcy po uzgodnieniu ze Sprzedawcą. W takim przypadku nie zostaną naliczone żadne koszty wysyłki.
5.6 Kupony wydawane są klientowi w następujący sposób:
- e-mailem

6) Czas trwania i rozwiązanie umów abonamentowych
6.1 Umowy abonamentowe zawierane są na czas nieoznaczony i mogą zostać rozwiązane przez Klienta w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia.
6.2 Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia z ważnej przyczyny pozostaje nienaruszone. Ważny powód istnieje, gdy strona wypowiadająca, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności indywidualnego przypadku i ważąc interesy obu stron, nie może oczekiwać, że będzie kontynuowała stosunek umowny do czasu uzgodnionego rozwiązania lub do upływu okresu wypowiedzenia.
6.3 Rezygnacja musi być dokonana pisemnie lub w formie tekstowej (np. e-mailem).

7) Zastrzeżenie tytułu
Jeżeli sprzedający płaci z góry, zachowuje własność dostarczonego towaru do momentu całkowitej zapłaty należnej ceny zakupu.

8) Odpowiedzialność za wady (Gwarancja)
8.1 Jeżeli zakupiona rzecz jest wadliwa, zastosowanie ma ustawowa odpowiedzialność za wady.
8.2 Niezależnie od tego w przypadku towarów używanych obowiązują następujące zasady: Roszczenia z tytułu wad są wykluczone, jeśli wada wystąpi dopiero po roku od dostawy towarów. Wady, które wystąpią w ciągu jednego roku od dostawy towarów, mogą być dochodzone w ustawowym terminie przedawnienia. Jednak skrócenie okresu odpowiedzialności do jednego roku nie ma zastosowania
- za rzeczy, które były używane w budynku zgodnie z ich normalnym użytkowaniem i spowodowały jego wadliwość,
- dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i zwrotu poniesionych nakładów przez klienta, a także
- w przypadku, gdy sprzedawca podstępnie zataił wadę.
8.3 Jeżeli Klient występuje jako konsument proszony jest o złożenie reklamacji u dostawcy dostarczonego towaru z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi i poinformowanie o tym sprzedawcy. Jeśli klient nie zastosuje się, nie ma to żadnego wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

9) Realizacja bonów promocyjnych
9.1 Kupony wydawane bezpłatnie przez sprzedawcę w ramach promocji o określonym okresie ważności, których klient nie może nabyć (dalej „bony promocyjne”) mogą być zrealizowane wyłącznie w sklepie internetowym sprzedawcy i tylko w określonym Kropka.
9.2 Poszczególne produkty mogą zostać wykluczone z akcji kuponowej, jeżeli z treści bonu promocyjnego wynika odpowiednie ograniczenie.
9.3 Kupony promocyjne można zrealizować wyłącznie przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Późniejsze kompensowanie nie jest możliwe.
9.4 W jednym zamówieniu można zrealizować tylko jeden kupon promocyjny.
9.5 Wartość towaru musi odpowiadać co najmniej kwocie bonu promocyjnego. Wszelkie pozostałe środki nie zostaną zwrócone przez sprzedawcę.
9.6 Jeżeli wartość bonu promocyjnego nie wystarczy na pokrycie zamówienia, w celu uregulowania różnicy można wybrać jedną z innych form płatności oferowanych przez sprzedawcę.
9.7 Saldo kuponu promocyjnego nie zostanie wypłacone w gotówce ani nie zostaną wypłacone odsetki.
9.8 Kupon promocyjny nie podlega zwrotowi, jeżeli klient zwróci towar opłacony w całości lub w części kuponem promocyjnym w ramach przysługującego mu ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.
9.9 Kupon promocyjny jest zbywalny. Sprzedający może zapłacić ze skutkiem odpłatnym odpowiedniemu właścicielowi, który wykorzysta kupon promocyjny w sklepie internetowym sprzedającego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedający posiada wiedzę lub rażące niedbalstwo niewiedzy o braku zezwolenia, niezdolności do czynności prawnych lub braku prawa do reprezentowania danego właściciela.

10) Realizacja bonów upominkowych
10.1 Bony, które można kupić za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawcy (zwane dalej „bonami upominkowymi”), można zrealizować wyłącznie w sklepie internetowym sprzedawcy, chyba że na bonie zaznaczono inaczej.
10.2 Bony podarunkowe i pozostałe salda na bonach podarunkowych można zrealizować do końca trzeciego roku następującego po roku, w którym bony zostały zakupione. Pozostały kredyt zostanie przekazany klientowi przed datą wygaśnięcia.
10.3 Bony upominkowe można zrealizować wyłącznie przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Późniejsze kompensowanie nie jest możliwe.
10.4 W jednym zamówieniu można zrealizować tylko jeden kupon podarunkowy.
10.5 Bony upominkowe można wykorzystać wyłącznie do zakupu Towarów i nie można ich wykorzystać do zakupu kolejnych Bonów upominkowych.
10.6 Jeśli wartość bonu podarunkowego nie wystarczy na pokrycie zamówienia, w celu uregulowania różnicy można wybrać jedną z innych metod płatności oferowanych przez sprzedawcę.
10.7 Saldo bonu upominkowego nie jest wypłacane w gotówce ani nie jest oprocentowane.
10.8 Bon podarunkowy jest zbywalny. Sprzedający może zapłacić ze skutkiem odpłatnym odpowiedniemu właścicielowi, który wykorzysta bon upominkowy w sklepie internetowym sprzedającego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedający posiada wiedzę lub rażące niedbalstwo niewiedzy o braku zezwolenia, niezdolności do czynności prawnych lub braku prawa do reprezentowania danego właściciela.

11) Obowiązujące prawo
11.1 Prawo Republiki Federalnej Niemiec ma zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych między stronami, z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim przyznana ochrona nie jest cofnięta przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
11.2 Ponadto ten wybór prawa w odniesieniu do ustawowego prawa do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do konsumentów, którzy w chwili zawarcia umowy nie należą do żadnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyne miejsce zamieszkania i adres dostawy znajdują się poza Unii Europejskiej w chwili zawarcia umowy.

12) Jurysdykcja
Jeżeli klient działa jako handlowiec, osoba prawna prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy działalności sprzedającego. Jeżeli klient ma siedzibę poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba sprzedawcy, jeżeli umowę lub roszczenia wynikające z umowy można przypisać zawodowemu lub działalność handlowa. W powyższych przypadkach jednak zawsze przysługuje Sprzedawcy odwołanie do sądu właściwego dla siedziby Klienta.

13) Alternatywne rozstrzyganie sporów
13.1 Komisja UE udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów w Internecie pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Ta platforma służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowych umów kupna-sprzedaży lub umów o świadczenie usług, w które zaangażowany jest konsument.
13.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani nie chce uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką komisją arbitrażową.